Vi är en vänförening till:

Roll och Namn

Ansvarsområde


Mailadress

Telefon

Ordförande 

Ansel Berghuvud

Leder styrelsearbetet.

Ansvarar för verksamhetsplanen, lägger budget tillsammans med kassören.

Bistår kassören med bidragsansökningar.

Sköter hemsidan samt för ett elektroniskt arkiv över föreningens protokoll.


ansel.berghuvud@gmail.com

0709 546145

Vice ordförande

Rolf Johansson

Är ställföreträdare för ordföranden.

Är extern informatör och  kontaktperson med pressen.

Är också kontaktperson för nya intresserade medlemmar.

Hanterar postutskick till medlemmarna.

Kontaktperson för intressegrupperna:

-Dans och musik

-Historia och gestaltning

pinanfan@outlook.com


0729 797508

Kassör / Sekreterare

Åke Andersson

Ansvarar för det löpande ekonomiska arbetet.

Lägger budget tillsammans med ordföranden.

Ansvarar för bidragsansökningar.

Ansvarar för föreningens medlemslista.

Ansvarar för att föreningens inventarier katalogiseras och förvaras på ett lämpligt sätt.


Huvudansvarig för sekreterarbetet.

Protokollför styrelsemöte och medlemsmöten.

Ansvarar för föreningens arkiv vad gäller pärmar med protokoll och brevväxling


aake.andersson@outlook.com


0708 549893

Ledamot

Magnus Johansson

pinnensuss@gmail.com

0707473627

Ledamot

Åke Franzen

Ansvarar för framtagning av grafiskt material.

akezen@yahoo.se

0706 396727

Ledamot

Ann-Charlotte Odebjer

Kontaktperson "Fest & Gamman"

lotta.odebjer@hotmail.com

0733 262898

Ledamot

Rolf Nordén


flygrolf@yahoo.com

0764183229

Museets representant och ledamot

Ola Palmgren

Är kontaktperson mellan föreningen och museet. Har information om museets behov samt planer. Redivivas röst till museet.

ola.palmgren@blekingemuseum.se

0709 304972

Valberedning
Leif Breidemar


leifbreidemar@gmail.com

0706 368448

Maud Ruben


maud.ruben@spray.se

0455  27822